Vedtægter - 2022.pdf

 Vedtægter for TunøForsamlingshus S/I


§ 1:Navn, hjemsted og formål

Den selvejende institutions navn er: " Tunø Forsamlingshus S/I.

Den selvejende institutions hjemsted er Odder kommune.

Den selvejende institutions formål er at eje, drive, vedligeholde og udvikle Tunø Forsamlingshus.

§ 2: Medlemskab

Som medlemmer optages alle, der er fyldt 18 år og medlemskab betalt

Medlemskab kan betinges af betaling af et af generalforsamlingen fastsat årligt kontingent. 

Manglende betaling bevirker sletning af medlemskab,hvilket først kan generhverves, når alle eventuelle restancer er betalt.

§ 3: Generalforsamlingen

Generalforsamlingen er den højeste myndighed.

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af april måned.

Generalforsamlingen indkaldes ved opslag med min. 14 dages varsel.

I forbindelse med indkaldelsen til generalforsamlingen, vedlægges et revideret regnskab, for det forløbne år.

§ 4: Dagsorden for generalforsamling

Skal indeholde følgende punkter:

1: Valg af dirigent

2: Valg af referent

3: Valg af stemmetællere

4: Bestyrelsens beretning ved formanden

5: Aflæggelse og godkendelse af årsregnskab 

6: Fastsættelse af kontingent for det kommende år 

7 : Fastsættelse af lejepriser.

8: Indkomne forslag

9: Valg af bestyrelse 

10: Valg af suppleanter 

11: Valg af bilagskontrollant. 

12: Eventuelt.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen,skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

Et § 2 medlem kan max have en fuldmagt.

Alene medlemmer jfr. 2 har stemmeret.

§ 5: Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen.

Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes af bestyrelsen, såfremt IO medlemmer fremsender skriftlig anmodning derom, med en motiveret dagsorden.

Ekstraordinær generalforsamling indkaldes med varsel og ved procedure som i 5 3, dog senest 4 uger efter modtagelse af anmodningen


§ 6: Bestyrelsen

Bestyrelsen består af 5 medlemmer med fast ejendom ( fastboende, sommerhusejere og patrikelejere ) på Tunø, der vælges for 2 år og nyvælges på skift. 

Den til enhver tid siddende formand er altid på valg i ulige år.

Den til enhver tid siddende kasserer er altid på valg i lige år, også selvom formand/kasserer ikke har udstået valgperioden på 2 år.

Hvert år, valg af 2 suppleanter, valg af 2 bilagskontrollanter.

Bestyrelsen vælger selv formand, kasserer og sekretær.

Ægtepar eller samboende, kan ikke begge bestride bestyrelsesposter på samme tid. 

Formand og Kasserer tegner foreningen ifællesskab. Formanden og Kasserer kan handle hver for sig.

§ 7: Regnskab

Bestyrelsen skal påse, at der føres kassebog, samt at der hvert år laves regnskab for det forløbne år. Regnskabsåret er kalenderåret. Det reviderede regnskab forelægges generalforsamlingen til godkendelse jfr. S 4 pkt. 5.

§ 8: Vedtægtsændringer

Ændring af vedtægterne kan alene ske på en ordinær generalforsamling, hvor 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer skal stemme for.

§ 9: Opløsning

Opløsning af Tunø Forsamlingshus S/I kan kun ske på en generalforsamling, hvor 3/4 af de stemmeberettigede medlemmer stemmer for.

Viser dette sig ikke muligt, da der kun kunne opnåes almindeligt flertal,kan opløsningen vedtages på en ekstraordinær generalforsamling 2 - 4 uger senere, ved almindelig stemmeflertal blandt de fremmødte stemmeberettigede medlemmer.

Forslag om opløsning bortfalder dog, såfremt min. 5 fastboende medlemmer tilbyder at fortsætte driften af Tunø Forsamlingshus S/I på et forsvarligt økonomisk grundlag.

Ved opløsning af Tunø Forsamlingshus S/I tilfalder den faste ejendom inkl. al inventar Tunøfonden, og evt. likvid formue skal tilfalde almennyttige formål på

Tunø efter den opløsende generalforsamlings bestemmelse, ved almindelig stemmeflertal.

Således vedtaget på generalforsamling

Den 26. Januar 1983

Revideret

Den 20. Marts 2004

Ekstraordinær Generalforsamling den 27. April 2007

Den 23. Februar 2008

Den 20. Marts 2004

Den 18. april 2013

Den 17. oktober 2020 

Den 24 september - 2021

Den 16 maj 2022
Den 27 septemper 2023