Generalforsamling for Tunø Forsamlingshus fredag d. 5. april 2024 kl. 19.30
Blev afholdt i eget hus med knap 40 fremmødte

.
1. Valg af dirigent.
Kim Anker Hansen blev valgt, han konstaterede generalforsamlingen for lovligt indkaldt og
dagsorden blev godkendt.
2. Valg af referent.
Bente Frigg blev valgt.
3. Valg af stemmetællere.
Marianne og Sus blev valgt.
4. Bestyrelsens beretning.
INDSÆTTES
Beretningen blev godkendt.
5. Forelæggelse af revideret regnskab.
Kasserer Erik Norlyk gennemgik regnskab for 2023. Resultat var et underskud på kr. 2.604. Det
skyldtes både mindre omsætning og lavere bruttoavance i 2023 end i 2022. I de første 4 måneder af
2023, hvor købmandsbutikken var lukket, overtog Forsamlingshuset forsyning af øl, vand og vin til
mange på øen. Det skete uden den sædvanlige avance. På udgiftssiden var der ikke-tilskudsdækkede
udgifter på kr. 10.915 i forbindelse med etablering af nyt køkken.
På forespørgsel blev forhøjelse af priser på øl, vand og vin bragt på bane. Formanden orienterede
om, at det havde bestyrelsen ikke overvejelser om til trods for stigende indkøbspriser. Kassereren
kunne tilføje, at alt indkøb til Forsamlingshuset blev foretaget hos Tunø Købmanden.
Revideret regnskab blev godkendt.
6. Fastsættelse af kontingent.
Bestyrelsen foreslog uændret (150 kr. pr. år) og dette blev vedtaget.
7. Fastsættelse af lejepriser.
Bestyrelsens forslag om uændrede priser blev vedtaget.
8. Indkomne forslag.
Bestyrelsen havde ikke modtaget noget.
9. Valg af bestyrelse.
Jørgen ønskede ikke at genopstille, Erik genopstiller.
Rumle stillede sig til rådighed.
Erik og Rumle blev valgt.
10. Valg 2 bestyrelsessuppleanter.
Leif og Nicolas blev valgt.
11. Valg af 2 bilagskontrollanter.
Kim og Claus blev genvalgt.
12. Evt.
Ingen punkter.
Dirigenten takkede for god ro og orden.

Referent
Bente Frigg Johansen

Revideret indkaldelse
Generalforsamling Tunø Forsamlingshus
fredag den 28-04-23 kl 19-00 I Forsamlingshuset.

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Valg af stemme tællere
4. Bestyrelsens beretning
5. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse
6. Fastsættelse af kontingent (bestyrelsen foreslår uændret 150kr pr år)
7. Fastsættelse af lejepriser (bestyrelsen foreslår uændrede priser)
8. Indkomne forslag
Bestyrelsen foreslår: Vedtægts ændringer.
§ 6 Linie 3
Der skal altid være overvægt af fastboende bestyrelsesmedlemmer , enten 5-0, 4-1 eller 3-2.
Linie tre udgår, således at der fremover blot kræves at være fastboende
eller at have et matrikel nummer på Tunø.
9. Valg af bestyrelse :
Hans, André og Gert genopstiller.
10 Valg af 2 bestyrelsessuppleanter
11 Valg af 2 bilagskontrollanter ( i daglig tale revisorkontrollaanter )
12 Eventuelt.
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 8 dage før, enten pr. Mail eller afleveret direkte til formanden, Gert Jensen, Søndenom 75.
Medlemskab af Tunø Forsamlingshus er fra d. 1-5 til d. 30-4.
Medlemsskabet koster 150,00kr. pr. person pr. år og kan indbetales
til generalforsamlingen, eller via dette link.
********************************
http://xn--tunforsamlingshus-20b.dk/meld-dig-ind-her.
********************************
Eller, Hvis man bare sætter direkte ind på,
bankkontonr: 5394 0255732
Skal man huske e-mail på indbetaler

Generalforsamling i Tunø Forsamlingshus fredag d. 8. april 2022 kl. 19.00.


1.     Valg af dirigent – Kim, som konstaterede, at generalforsamlingen er lovlig indkaldt.

2.     Valg af referent – Bente Frigg Johansen.

3.     Valg af stemmetællere – Sus og Marianne.

4.     Bestyrelsens beretning v/formanden Gert:

Endnu et år med Corona er nu gået , med diverse aflysninger og restriktioner. Vi har dog ikke her i huset været så hårdt ramt som huset blev tilbage i 2020.

Som det første har vi jo alle fået nye købmandsforpagtere, Jette og Henrik, og for at sige det meget kort, de er super at have som handelspartnere. Hjertelig velkommen til familien.

Og lige lidt om diverse arrangementer som er blevet afholdt det sidste år. Tilbage i 2021 er der afholdt banko 2 gange, som jo Niller også det sidste år har stået i spidsen for, tusind tak for det, vi håber selvfølgelig at du tager et år mere, det giver jo godt i kassen til huset. Jagtforeningen har været på markerne 6 gange med efterfølgende spisning. Flugtskydnings folkene har i 2021 været på banen 2 gange, også med efterfølgende spisning. Herudover har Forsamlingshuset været medvirkende til 2 stk. lørdagsspisningsdage. Sidst men ikke mindst er spareforeningen jo også med til at genere overskud i huset. Alt I alt et godt og økonomisk godt år. Og ikke mindst, tusind tak til alle som har hjulpet til I løbet af året.

På bestyrelsens vegne Gert.

Beretning godkendt.

5.     Aflæggelse og godkendelse af årsregnskab

Årets overskud er på 42.691,29 kr. og egenkapitalen er på 293.066,43 kr.

Regnskab godkendt.

6.     Fastsættelse af kontingent.

Bestyrelsen foreslår uændret på kr. 150.

Godkendt.

7.     Fastsættelse af lejepriser.

Bestyrelsen foreslår undret lejepriser.

Godkendt.

8.     Indkomne forslag.

Bestyrelsen foreslår:

Under §6 tilføjes en linje:

”Formand og kasserer tegner foreningen i fællesskab. Formand og kasserer kan handle hver for sig”. (Denne tilføjelse er et krav fra banken.)

Forslag vedtaget.

9.     Valg af bestyrelse.

Erik (genopstiller) og Annette (genopstiller ikke) er på valg.

Jørgen Kire blev valgt ind og Erik blev genvalgt.

Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, kasserer og sekretær ifølge vedtægterne.

10. Valg af suppleanter.

4 stillede op – Leif, Annie, Niller og Annette.

Leif (1. suppl.) og Annie (2. suppl.) blev begge genvalgt.

11. Valg af revisorer:

Kim Anker og Claus L. blev begge genvalgt.

12. Evt.

EL afregnes efter gældende dagspriser ved udlejning.

 

Dirigenten takkede for god ro og orden, trods alt.

 

Bente Frigg Johansen

Referent